سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

کارشناسی حقوق

گرایش حقوق

کارشناسی حسابداری

گرایش حسابداری

دوره ها و گواهینامه ها

دوره های آموزشی ، تخصصی و بازاریابی بیمه

موسسه: شرکتها و موسسات بیمه

تدریس دوره های آموزشی و تخصصی بیمه

موسسه: موسسات آموزشی بیمه

تماس با من